قدرت و عزت الهی بر پایه ی حکمت او عملی می شود " العزیز الحکیم "

پس ما نیز باید ابتدا حکمت بیاموزیم تا بتوانیم قدرتمان را بر اساس حکمت اعمال کنیم .

تفسیر نور سوره‌ی  مبارکه‌ی لقمان