اگر مردم خطا کردند نه تنها باید آنها را عفو کرد بلکه باید صفح هم کرد یعنی اصلا انگار نه انگار که رخ داده است . 
ولی در مورد خواص اگر خطایی رخ داد باید با سختگیری البته به همراه بهترین تدبیر برخورد کرد.