کتاب بازگشت از نیمه راه  جریان شناسی سیاسی . بسیار خوب و مفید