کتاب یک دانشجوی بورسیه شده در فرانسه و خاطرات زندگی دانشجویی اش