غزوه احد یا دفاع از حریم آزادی در دامنه کوه احد

متن      پی دی اف 

......................................

تذکر :  اگر حکومت بدست ولی خدا اُفتاد، اتفاقاً از آزادی دادن ولی‌خدا بترسید.

در جنگ احد، پیامبر اکرم با یاران به مشورت پرداخت . نظر خود پیامبر در مورد جنگیدن این بود که در داخل شهر بجنگند. ولی اصحاب بیان داشتند : ای پیامبر برای ما خوب نیست در داخل شهر بجنگیم ، به بیرون شهر برویم.

پیامبر اکرم با اینکه مخالف نظر آنها بود ولی چون اصحاب به بیرون از شهر جنگیدن رأی دادند، ایشان هم پذیرفت.

پیامبر اکرم لباس رزم به تن کرد. برخی از اصحاب به این فکر فرو رفتند نکند پیامبر می‌داند در جنگیدن بیرون از شهر شکست می‌خوریم.

اصحاب پیش پیامبر آمدند. به پیامبر گفتند: یا رسول ا.. ما از نظر خود پشیمان شده‌ایم و میخواهیم در درون شهر بجنگیم .

پیامبر اکرم فرمود : ما در شورا تصمیم گرفتیم. من با رأی شورا مخالفت نمی‌کنم‌.

سپاه اسلام در بیرون شهر جنگیدند. 

ـ جالب اینجاست که اتفاقاً در جنگ احد مسلمان شکست خوردند ولی پیامبر با دیکتاتوری برخورد نکردند و آنقدر آزادی دادند که نظر اصحاب تکریم شود.

در یک نمونه‌ی دیگر در جنگ صفین، امام علی‌علیه‌السلام با  اینکه با حَکَمیت موافق نبودند ولی چون یارانش اصرار کردند، پذیرفت. و در حالی که با انتخاب ابوموسی اشعری به عنوان حَکَم موافق نبودند ولی باز چون یاران اصرار کردند امام پذیرفت و اجازه دادند تا یاران نتیجه تصمیمی را که گرفتند، تجربه کنند. این تجربه و آگاه شدن از هر چیزی با ارزش تر است لذا معصوم حاضر است هزینه بدهد ولی این آگاهی صورت بگیرد.