جزوه شماره 1 انقلابی بودن      دانلود 
جزوه شماره 2 انقلابی بودن      دانلود 
جزوه شماره 3 انقلابی بودن      دانلود