رهبر انقلاب کتاب طرح کلی اندیشه ی اسلامی در قرآن جلسه 28

 مستضعفین آن گروهی هستند در جامعه که اختیار جامعه دست آنها نیست، اینها مستضعفند. در خط مشی جامعه و در رفتنش، در حرکتش، در سکونش، در جهت گیری اش، در فعالیتش هیچ اختیاری ندارند. همانطور که دیروز گفتم، می رود آنجا که خاطرخواه کشندگان ریسمان است. همین طور می روند بیچاره ها، از خودشان اختیاری ندارند که به کجا بروند و چه بکنند. مستضعفین اینهایند در یک جامعه، اکثریت توده بی‌اطلاع مردم.

🔭  البته این مردم مستضعف در جامعه‌هایی هستند که با نظام صحیحی اداره نمی‌شوند، مردم در جامعه‌هایی که برای گوهر انسانی قیمت قائلند مستضعف نیستند ؛ در جامعه‌هایی که برای انسان و اراده انسان کرامت قائلند؛ در جامعه‌ای که رهبرش پیغمبر است، مردم دیگر مستضعف نیستند؛

قرآن به پیامبر می‌گوید: " و شاورهم فی‌الأمر"، با اینکه پیغمبر است، با اینکه احتیاجی به مشورت مردم ندارد، باز فرمان داده می‌شود که با مردم مشورت کند، آنها را عزیز بشمارد، آنها را بزرگ بشمارد، به آنها شخصیت بدهد؛ این چنین جامعه‌هایی ، توده‌ مستضعف ندارد، اما در جامعه‌هایی که با نظام فردی، با نظام ظالمانه، با نظام جاهلانه و از این قبیل اداره می‌شود، اکثریت مردم مستضعفین هستند.


پس رهبر جامعه اسلامی جلوتر از آگاهی مردم نمی رود بلکه ابتدا با روشنگری آگاهی های مردم را به آگاهی های خود میرساند.