محمدرضا...یکی ازاساتید مدام سعی میکرد الهیات و دین رو در برابر خرد انسانی و علم قرار بده...میتونی یه مطلب کوتاهی در این رابطه برام بفرستی؟اگر نظر اندیشمندان اسلامی مثل شهید مطهری باشه بهتره...احتمالا فردا سوال بده
جواب : 
سلام 
اگر از شهید مطهری میخوای مثال ببینی تو همین " کتاب علل گرایش مادیگری " هست

قاعده نفی سبیل یعنی نباید در یک کشور اسلامی ، تسلط و قدرت برای بینگانگان بر مسلمانان وجود داشته باشد.
یک سری مثالی که شهید مطهری در جواب شبهات میده این هست: 
1- اولا اگر علم مخالف دین است چرا خیلی از دانشمندان غربی و اسلامی که جزو عالمان حساب میشدند دیندار بودند مثل انیشتین ، مثال نیوتن ...
پدر علم شیمی جابر ابن حیان مسلمان است . 
واژه الگوریتم از واژه " الخوارزمی " شهرت دانشمند مسلمان می آید.

2- اگر درباره دینهای دیگر این حرف صادق باشد در دین اسلام صادق نیست زیرا در قرآن بیشترین تأکیدات بر واژه های " علم "  ، " عقل " است.

3- اولین حکم اسلامی این است که تقلید در اصول دین حرام است؛ یعنی شما باید اصلیترین مسأله دین یعنی خداشناسی را از روی فکر بپذیری، یعنی باید از روی نقادی و نقدکردن اسلام را بپذیری! یعنی باید بگی چرا خدایی هست یا نیست ؟ بعد فکر کنی، نقد کنی و به نتیجه برسی!
پس اولین حکم اسلام یعنی حکم به مجاز بودن انتقاد کردن. 
#انتقاد پذیری عالی در اسلام 
انتقاد پذیری یعنی تأکید بر اهمیت تعقل و تفکرپس خرد دارای ارزش است.
4- حکم شرعی " ما حکم به عقل حکم به دین "   هر چه عقل به آن حکم کرد دین هم به آن حکم میکند ، و هر چه دین به آن حکم میکند عقل به آن حکم میکند البته دین واقعی ...