خواندن کتاب با طعم تئاتر ؛ خواندن کتاب  با اجرای تئاتر توسط نوجوانان

 

شما میتوانید به نوجوانان توصیه کنید که هر سه نفر یا چهار نفر از خودشان کتابها را بخوانند و به صورت تئاتر برای دیگران اجرا کنند. با این کار هم نوجوانان کتابها را میخوانند و هم با اجرای تئاتر مطلب و مفهوم آن کتاب را با سبکی جذاب برای دوستان خود ارائه میدهند .  

کتابهایی مثل گاو بنی اسرائیل کتاب خوبی برای اجرای چنین تئاتری هست. یکی از نوجوانان شخص جوان تاجر، یکی نقش گاو ، یکی نقش فرشته وحی و .... بازی کنند.