برای نمونه من در یکی از سفرهای تربیتی و تبلیغی برای نوجوانان برای ایجاد جذابیت در اول کلاس از تست های هوش زیر استفاده کردم. 

تست هوش باز کردن گره ها بدون بریدن طناب ها      دانلود

تست هوش : در این تصویر چند عدد وجود دارد ؟         دانلود

تست هوش سرعت بینایی                                                                                                            دانلود