شنیدم یک استاددانشگاه گفت : اسلام انتقادپذیر نیست ..


اولین حکم اسلامی این است که تقلید در اصول دین حرام است؛ یعنی شما باید اصلیترین مسأله دین یعنی خداشناسی را از روی فکر بپذیری، یعنی باید از روی نقادی و نقدکردن اسلام را بپذیری! یعنی باید بگی چرا خدایی هست یا نیست ؟ بعد فکر کنی، نقد کنی و به نتیجه برسی!

پس اولین حکم اسلام یعنی حکم به مجاز بودن انتقاد کردن.

#انتقاد پذیری عالی در اسلام