کتاب های پیشنهادی  برای روابط عمومی و ارتباط گیری قوی : 


کتاب شهید ابراهیم هادی " سلام بر ابراهیم 1 و 2 "


 کتاب شهید قرار بی قرار ؛ زندگی نامه شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده؛ انتشارات روایت فتح


 کتاب عمار حلب ؛ انتشارات روایت فتح؛ زندگی نامه شهید مدافع حرم شهید محمد حسین محمد خانی