فیلم جلسه شروع کار فرهنگی در تشکیلات قسمت اول      ورود

فیلم جلسه شروع کار فرهنگی در تشکیلات قسمت دوم     ورود

فیلم جلسه شروع کار فرهنگی در تشکیلات قسمت سوم    ورود

.............................................................................

ساختارسازی در ساختن نیروی کادر در کار تشکیلاتی   ورود