مهارت های معنوی استاد پناهیان

صوت جلسه اول        دانلود

صوت جلسه دوم       دانلود

صوت جلسه سوم       دانلود

صوت جلسه چهارم     دانلود

صوت جلسه پنجم      دانلود