صوت  تدریس آموزش فلسفه اثر علامه مصباح ، ارائه دهنده استاد خسروپناه              ورود

اگر میخواهید در زمینه خداشناسی و بخشی از نقد فلسفه غرب کتابی را بخوانید حتما کتاب فلسفه علامه مصباح را ببینید.

 

کتاب آموزش فلسفه علامه مصباح در واقع مجموعه کتابهای معرفت شناسی و خداشناسی فلسفی از کتب طرح ولایت را در دو جلد در خود جا داده است. با این تفاوت که کتب طرح ولایت ساده تر و دارای مثالهای بیشتر و ملموس تری است.