⭕️ نمایشگاه پوستری بخش هایی کوتاه از وصیت نامه شهید سلیمانی

   

               قسمت اول  +    قسمت دوم  +    قسمت سوم 

⭕️ نمایشگاه پوستری زندگی شهید سلیمانی از دفاع مقدس تا شهادت ایشان 

 قسمت1 قسمت 2قسمت 3 + قسمت 4  + قسمت 5 + قسمت 6

🔍 *- همه قسمت ها را باید باهم دانلود کنید. در واقع فایل های بوسیله نرم افزار زیپ قسمت بندی شده است.