*- کتاب اصول عقاید آیت الله قرائتی                                    دانلود

 

*- کتاب 50 درس اعتقادات برای جوانان آیت الله مکارم شیرازی  دانلود

 

*- منشور عقاید امامیه اصول عقاید آیت الله سبحانی                 دانلود

 

*- اصول عقاید آیت الله مصباح یزدی                                   دانلود

 

*- خداشناسی فلسفی، انتشارات موسسه امام خمینی                دانلود