گفتگوی تلویزیونی علیرضا پناهیان در شب شهادت امام کاظم(ع) از کاظمین با موضوع:

 شیعه اعتقادی، شیعه اجتماعی

 

قسمت اول

قسمت دوم