خلاصه کتاب طرح کلی اندیشه ی اسلامی در قرآن                

        متن                 نسخه ی موبایل