1ـ خلاصه بررسی تاریخ معاصر از زمان شروع قاجار تا پایان پهلوی   دانلود 


 2ـ مفاسد خاندان پهلوی   دانلود جزوه1    دانلود جزوه 2


3ـ جریان روشنفکری در تاریخ معاصر ( روشنفکری در تاریخ معاصر و نقش روشنفکران در مشروطه )  


جزوه1 دانلود                 جزوه2 : کتاب زرشناس 1  دانلود           جزوه3 : کتاب زرشناس 2  دانلود 


4ـ قرادادهای استعماری دوره ی قاجار و بررسی قرارداد رژی (تالبوت )  جزوه1  دانلود     جزوه2 دانلود


5ـ صف بندی علما در جریان مشروطه      دانلود


6ـ شخصیت شناسی دکتر مصدق      دانلود


7ـ شخصیت شناسی آیت ا... بروجردی    دانلود

 

8ـ شخصیت شناسی مهدی بازرگان ، آیت ا.. منتظری ، آیت ا.. شریعتمداری  دانلود

  

9ـ جریان ها و سازمان ها دهه ی 20-57 رسول جعفریان  دانلود


10ـ کتاب تاریخ معاصر دبیرستان  دانلود

 

11ـ جریان شناسی سیاسی قرارگاه شهید باقری     دانلود1         دانلود2   

  دانلود3 شخصیت شناسی منتظری ، بازرگان و شریعتمداری و ...

12ـ سخنرانی استاد رحیم پورازغدی درباره شرایط تاریخی معاصر   دانلود از وبلاگ     دانلود از منبع اصلی