شاخص ها برای کار کردن :  شاخص های انقلابی گری       

                           ورود


هدف حاصل از کار فرهنگی : جوان مومن انقلابی   

                متن                   نسخه ی موبایل

کمک کار ،  کار فرهنگی : مبانی کار فرهنگی    

                  متن                   نسخه ­ی موبایل