کتاب آداب الصلوه    pdf 

 کتاب سرالصلوه     pdf        متن

بخشی از متن کتاب آداب الصلوه در تبیین آنجایی که انسان میتواند بر اثر عبادات  برسد : 

چون از تصرّفات خود گذشت و مملکت وجود خود را یکسره تسلیم حق کرد و خانه را به صاحب‌خانه واگذار نمود و فانى در عزّ ربوبیّت شد، صاحب‌خانه خود متصرّف در امور گردد، پس تصرّفات او تصرّف الهى گردد، چشم او الهى شود و با چشم حق بنگرد، و گوش او گوش الهى شود و به گوش حقّ بشنود.

توضیحات :

 ابتدا کتاب سرالصلوه نوشته می شود ولی چون متن آن سخت بود،
 امام برای تشریح این کتاب ، اقدام به نوشتن کتاب آداب الصلوه می‌کنند.