به عنوان یک برادر کوچکتر شما توصیه می کنم حتماً مستندهای حدیث سرو رو ببینید و جنبه عملی که شما باید انجام دهید را در یابید.

اینقدر مهم است که میتوانم بگویم :" دیدن مستندهای حدیث سرو یک واجب دینی است . "