جدول مطالعات بیانات رهبری 

جهاد فرهنگی ،                         دانلود 

  فتح الفتوح انقلاب اسلامی ،            دانلود 

 تحلیل کلان انقلاب اسلامی ،      دانلود 

 آسیب شناسی انقلاب اسلامی ،    دانلود  

     ماندگاری انقلاب اسلامی            دانلود