فیلم های کلیه ی کارگاه ها  در آپارات             ورود 

 

جزوات کلیه ی کارگاهها در بخش فهرست مطالعاتی      ورود

...........................................................................................................

جزوات کارگاه اهداف انقلاب اسلامی؛   

اهداف انقلاب اسلامی دانلود             هدف خلقت  دانلود               

   آیا مومن باید سیاسی باشد ؟  دانلود

آموزش راوبط عمومی              جزوه   

کارگاه خداشناسی فلسفی                جزوه     

کارگاه اثبات ولایت فقیه                   جزوه                فیلم کارگاه   

کارگاه سیاسی : برهه های حساس پس از انقلاب            جزوه     

کارگاه انسان شناسی                                         جزوه     

کارگاه ایسم شناسی                                          جزوه     

کارگاه بهترین ایسم اسلام است                         جزوه     

کارگاه جوان مومن انقلابی                                 جزوه     

تقویت اراده                    ورود

نکات مهم فرهنگی ، کلیدواژه های مهم         جزوه

 انواع کارهای فرهنگی که در دانشگاه می شود انجام داد    جزوه

مبانی کارفرهنگی     جزوه     فیلم کارگاه