شاخص ها برای کار کردن :  شاخص های انقلابی گری       

                           ورود

 

هدف حاصل از کار فرهنگی : جوان مومن انقلابی   

                         ورود

کمک کار ،  کار فرهنگی : مبانی کار فرهنگی    

                               ورود