4 بخش مهم وبلاگ برای بهره برداری بهتر از وبلاگ از طرف نویسندگان وبلاگ : 

 

بخش منوی اصلی وبلاگ  - در بالای وبلاگ -

 

بخش بایگانی  - در سمت چپ وبلاگ-
طبقه بندی موضوعی _ در سمت چپ وبلاگ -
18
تصویر بالای وبلاگ که دسته بندی های مهمی دارند.