به فعالین فرهنگی توصیه می کنیم حتماً کتاب دغدغه های فرهنگی که برگرفته از بیانات رهبر انقلاب است،  را بخوانید.