کتاب شاهرخ را حتما بخوانید . 

 

 

من اوج ولایت پذیری را از شاهرخ یاد گرفتم . 

 

 

جایی شاهرخ ، به محض اینکه امام پیام میدهند ، میگه : چون امام گفته بروید باید امروز برویم