کتاب بادیه فروش: برگ هایی از زندگی شهید محمدعلی رجایی

زندگی مرفهانه شهید رجایی را ببینید و زندگی مرفهانه خودمون رو !

 

 

 

 

 

کتاب بسیار زیبایی که با خواندن آن بشدت تحت تأثیر ساده زیستی شهید رجایی قرار گرفتم و از زندگی مرفهانه (!) خودم خجالت کشیدم