امام موسی صدر : 

«فدا شدن برای علی بن ابی طالب(ع) یعنی چه؟ او با جسم خود در میان ما حاضر نیست، ولی عزیزتر از او در میان حاضر است. دینش، دین پیامبر(ص)؛ تعالیم او و راه و روش و نماز و روزۀ او حاضر است. بنابراین، همه ما آمادۀ فداکاری در راه او هستیم و انتساب به حضرتش را برای خود افتخار می دانیم.»