مبارز می شوی... و لباس روحانیت؟

اگر این لباس مانع فعالیت مبارزاتی من برای دفاع از وطن شود، به‌سرعت آن را از تن درمی‌آورم.