در کار فرهنگی فقط وظیفه داریم معارف خوب را برای مردم تبیین کنیم و مردم در عین وجود آزادی تمام، خودشان به سمت معارف بیایند. 

باید مدام بگوییم و ببینیم عکس العمل مردم چیست و دوباره استراتژی جدید و دوباره تبیین جدید.