اگر ما فقط همین یک کار را جامه ی عمل بپوشانیم بس است : " بیانات ولایت را گوش دهیم و به آن عمل کنیم " 

             برای اینکه هم عمل کنیم بیاییم یکی یکی به فرمایشات توجه کنیم و هر یک را برای مدتی در برنامه ی فعالیت های خود قرار دهیم .

             انگیزه ای هم که خیلی به من کمک کرد خواندن خاطرات شهدا بود.

 _ به عنوان تجربه شخصی_