توصیه می کنم برای شنیدن شبهات امروزی دانشجویان حتما برنامه ی بدون توقف ، با حضور دکتر رحیم پورازغدی را ببینید. 

ورود سایت منبع