یکی از کتاب های خوب برای پاسخ به شبهات جبر و اختیار و شبهه وجود شرور ، کتاب عدل الهی شهید مطهری می باشد.