کتاب مناجات شهدا نشر دارخوین اوج عرفان و سیر و سلوک شهدا را نشان می دهد.