کتاب این وصیت نامه ها  1 ، وصیت نامه های شهدای معروف چون شهید باکری ، برونسی و ... در این کتاب است که خود این وصیت نامه ها حکم چراغ هدایت را برای ما دارند و بسیار بصیرت بخش هستند.