برخی اوقات اینقدر شلوغ کاری می کنیم که ذکر الهی و نماز در صف آخر و جهت رفع تکلیفی است و اصلا نماز را با نشاط نمی‌خوانیم . در صورتی که همهی این کارهایی که می کنیم برای دعوت به نماز خوب خواندن و ذکر الهی و خط الهی است.