ما مشکل کمبود معارف نداریم بلکه مشکل ما نرسیدن معارف خوب به دست دیگران یا فکر نکردن مردم روی معارف خوب است یعنی باید طوری برای مردم بیان کنیم که روی معارف فکر کنند و جنبه های عملی را برای خود استنباط کنند.