مسئولین جمهوری اسلامی دو اشکال اساسی  دارند :

 1- روابط عمومی و ارائه خدمات به مردم  2- نظارت
مردم خیلی از اوقات از خدمات اطلاع ندارند یا گاها به دلیل اشتباه چند نفر نسبت به کل سیستم بدبین شده اند.