خیلی بد است که جوانی حدود 10 سال در مسجد حضور داشته باشد و ما کتاب های خوب و ضروری در زمینه های معارف اساسی - از خودسازی تا سیاست و ... - را به او معرفی نکرده باشیم . 
حتما باید به صورت حضوری و مجازی تحت عنوان " کتاب های ضروری که باید مطالعه شود " به معرفی مختصر و مفیدی از عناوین بپردازیم.