شهید بهشتی : ما متأسفانه مشکلی که داریم در همه اوقات برای انجام کارهای انقلاب ، نیروی کارآمد کم داریم .