رهبر انقلاب : در برابر برادر ناباب مثل پزشک دلسوز باشید و در مقابل دشمن متخاصم مثل خود او با خصومت برخورد کنید.  
یک نتیجه عملی اش این می شود که اگر فرضا حسن روحانی برادر ناباب ماست نباید با توهین و تهمت با او برخورد کرد بلکه باید او نقد کرد و اشکالاتش را به او تذکر داد.