کتاب ریزش خواص در حکومت امیر مومنان تاریخ صدر اسلام

 

 

 

نمایی از کتاب