کتاب شهید باقری انتشارات یا زهرا 

کتاب شهید مهدی باکری انتشارات یا زهراء نیز بسیار زیبا است