کتابی بسیار خوب که شاخص هایی سیاسی واضحی را در رفتار سیاسی امام علی علیه السلام نشان داده است.