کتاب واژه های سیاسی فرهنگی غرب نظیر سوسیالیسم، مدرنیته ، پست مدرن و ..... از شهریار زرشناس