نهادهای انقلابی باید سعی کنند همه گروهها و همه نوع افکار را با هم دیگر در زیر پرچم وحدت و پرچم ولایت نگه دارند. اصلا نباید زود دیگران را از خودمان طرد کنیم . خود این طرد کردن باعث می شود مدام ما به دشمن در کشور دامن بزنیم و خودمان به دست خودمان دیگران را به آسیاب دشمن بفرستیم.

خیلی از اوقات مشاهده می شود تشکل های انقلابی دانشگاه بخاطر مسائل فرهنگی دارند همدیگر را تکفیر می کنند در صورتی بالاخره هر کدام در زمینه هایی از زمینه های انقلاب دارند تلاش می کنند.

اگر همه کار عدالت طلبی کنند چه کسی کار سیاسی کند . اگر همه کار سیاسی کنند چه کسی کار فرهنگی کند و نیروهای خاکستری را جذب کند. اگر همه کار فرهنگی کنند چه کسی جبهه علمی را نگه دارد ، چه کسی کار مطالعات فکری را پیش ببرد.