همه فعال فرهنگی نیاز است نسبت به دانشجویان مذهبی و انقلابی و اهل دغدغه ای که تحت تأثیر آنها هستند ، استراتژی منسجم و محکم داشته باشند.

ابتدا سعی کنید اسم تمام کسانی که تحت تأثیر شما هستند را یادداشت کنید ؛ بارها اتفاق افتاده است که برخی افراد را ماهها از یاد برده ایم

دانشجویان تحت تأثیر شما اند را میتوان به دو دسته تقسیم کرد

1- دانشجویان که عضو تشکل هادانشجویی هستند و دغدغه واقعی کار برای انقلاب را دارند

2- دانشجویان که جزو تشکل ها نیستند ولی دانشجویان مذهبی و انقلابی و ولایت مدار اند

سته اول :

الف : در مورد دسته اول سعی کنید آنها را از نظر اینکه مطالعات می کنند یا نه بررسی کنید .

اگر اهل مطالعه بودند ببینید که آیا سیر مطالعاتی و متنوع ای از کتب دارند یا اینکه صرفا یک نوع کتاب خاص را میخوانند.

اگر اهل مطالعه نیستند حتما آنها را تشویق به مطالعه کنید و سعی کنید علت مطالعه نکردن آنها را آسیب شناسی کنید.

ب : ببینید که آیا بیانات مقام معظم رهبری را منظم گوش می دهند.

ج : ببینید اهل نماز شب و نماز اهل وقت و نماز جماعت هستند.

در یک کلام ویژگی های جوان مومن انقلابی را در آنها رصد کنید. مراجعه کنید به جزوه جوان مومن انقلابی

دسته دوم :

سعی کنید آنها را نسبت به قبول مسئولیت های جامعه سازی نظام اسلامی آگاه کنید؛-  البته در ضمن اینکه خوب درس می خوانند.

بعد همان ویژگی های جوان مومن انقلابی را در آنها تحقق ببخشید.

 

جزوه جوان مومن انقلابی